دکتر رضا علیزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

%ب ظ، %07 %731 %1396 ساعت %16:%اسفند

Diagnosis almost certain

A.Prof Frank Gaillard

11 year old boy with developmental delay and new onset seizures.

 

تمای حقوق این سایت برای مرکز تصویر برداری رازی محفوظ می باشد.