دکتر رضا علیزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

%ق ظ، %08 %363 %1396 ساعت %07:%اسفند

1st trimester nuchal/morphology ultrasound

Dr Alexandra Stanislavsky

Presentation

Routine nuchal translucency ultrasound. Gestational age 12 weeks 4 days, as established on earlier scan.

Routine nuchal translucency ultrasound. Gestational age 12 weeks 4 days, as established on earlier scan.

Routine nuchal translucency ultrasound. Gestational age 12 weeks 4 days, as established on earlier scan.

Routine nuchal translucency ultrasound. Gestational age 12 weeks 4 days, as established on earlier scan.

Routine nuchal translucency ultrasound. Gestational age 12 weeks 4 days, as established on earlier scan.

Routine nuchal translucency ultrasound. Gestational age 12 weeks 4 days, as established on earlier scan.

Routine nuchal translucency ultrasound. Gestational age 12 weeks 4 days, as established on earlier scan.

تمای حقوق این سایت برای مرکز تصویر برداری رازی محفوظ می باشد.